Nápověda

Přihlášení do webové aplikace

Přihlášení probíhá zadáním internetové adresy https://online.cschdz.eu/ v libovolném internetovém prohlížeči (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, ...). Na této adrese je umístěn přihlašovací formulář pro zadání Vašeho přihlašovacího jména a hesla (viz náhled č. 1). Po vložení těchto údajů klikněte na tlačítko ”Přihlásit”. Veškerá komunikace s webovou aplikací probíhá šifrovaným přenosem o čemž Vás informuje ikona zámku v adresním řádku internetového prohlížeče.

Po úspěšném přihlášení jsou v levém horním rohu zobrazeny záložky (viz náhled č. 2 - oranžová šipka), pomocí kterých je možno vstoupit do konkrétní sekce webové aplikace.

Všechny ikony mají nastaven stručný textový popis, aby jejich význam byl jasný, ještě dříve než na ně kliknete. Pro zobrazení popisu stačí pouhé najetí kurzorem (myší) na ikonu (bez klikání) a chvilku vyčkat.

Úvod

Tato sekce zatím neobsahuje žádné informace. Do budoucna je zde plánováno zobrazování aktuálních informací týkajících se změn ve webové aplikaci či jiných důležitých sdělení.

Organizace

Sekce pro správu údajů organizací (viz náhled č. 9 - červená šipka). V její levé části je zobrazen výpis základních organizací dle jejich zařazení v kraji / okresu, pomocí něhož zvolíte organizaci, u které chcete aktualizovat údaje. Aktualizace údajů organizace se provádí v pravé části, ve formuláři ”Editace údajů organizace”. Zde je možno změnit fakturační adresu organizace a také kontaktní osoby.

Ikona (viz náhled č. 9 - zelená šipka) slouží pro zobrazení formuláře ”Editace údajů člena” umožňujícího aktualizaci údajů člena. Bližší informace o aktualizaci údajů člena naleznete v části ”Editace údajů člena” této nápovědy.

Nastavení funkcí kontaktních osob organizace

Pro změnu kontaktní osoby (funkce), je nutno nejdříve kontaktní osobě funkci odebrat. Teprve následně je možno provést přiřazení uvolněné funkce nové kontaktní osobě. Odebrání funkce se provádí kliknutím na ikonu (viz náhled č. 9 - modrá šipka) u názvu příslušné funkce.

Přiřazení uvolněné funkce nové kontaktní osobě provedete vepsáním jména do příslušeného pole. Po zadání dvou prvních znaků, začne aplikace nabízet soupis jmen vyhovujících vloženému textu. Kliknutím na řádek s příslušným jménem, v zobrazeném soupisu, provedete zvolení nové kontaktní osoby. Následně je nutno ještě provedené změny uložit kliknutím na tlačítko ”Uložit údaje”.

Funkce člena lze také spravovat v sekci ”Členové”, viz část ”Nastavení funkcí a členství” této nápovědy.

Členové

Sekce umožňující správu členů základních organizací, v její levé části je zobrazen výpis základních organizací dle jejich zařazení v kraji / okresu (viz náhled č. 2 - modrá šipka). Číslo v šedém oválu informuje o počtu členů v jednotlivých základních organizacích. Tento výpis též slouží pro filtrování informací zobrazovaných v pravé části této sekce, v níž se nejčastěji zobrazuje výpis členů zvolené základní organizace.

Popis funkcí levého horního menu (viz náhled č. 2 - červená šipka), umístěného nad výpisem členů základní organizace (pravá část sekce)...

Přidání nového člena

Přidání nového člena se provádí, po zvolení požadované základní organizace v levé části, kliknutím na ikonu (viz náhled č. 4 - fialová šipka). Následně je zobrazen formulář pro vložení údajů člena.

Pokud je, nebo byl-li, člen již dříve evidován v některé základní organizaci, nevkládejte ho do systému opětovně, ale kontaktujete sekretariát ČSCH! Příslušný pracovník zajistí přesun kompletní historie člena do organizace ve vaší kompetenci.

Všechna povinná pole k vyplnění jsou označena červenou hvězdičkou. Pokud byl do některého z polí vložen chybný údaj, webová aplikace zobrazí u konkrétního pole upozornění.

Trvalá adresa je adresa uvedená v občanském průkazu. Korespondenční adresa je adresa, na které člen aktuálně bydlí. Na tuto adresu je též odesílán časopis Chovatel (pokud byl objednán). Tlačítko ”Vložit z trvalé adresy” (viz náhled č. 3 - červená šipka) slouží pro snadné vyplnění údajů korespondenční adresy údaji uvedenými v trvalé adrese a používá se zejména, je-li trvalá a korespondenční adresa shodná.

Dle data uvedeného v poli ”Datum narození” (viz náhled č. 3 - modrá šipka) dochází k automatickému přidělení členského příspěvku. V případě nevyplnění, nebo uvedení nesprávného údaje, může dojít k přidělení chybného příspěvku.

Některá pole formuláře mohou být neaktivní – není možno do nich informace vkládat ani je měnit. Informace do těchto polí doplní webová aplikace automaticky.

Další popis tohoto formuláře můžete najít v části ”Editace údajů člena” této nápovědy.

Jsou-li všechny potřebné údaje vloženy, kliknutím na tlačítko ”Uložit údaje” dojde k jejich uložení a systém novému členovi ihned přidělí číslo členského průkazu. Číslo členského průkazu je viditelné jednak v tomto formuláři (viz náhled č. 3 - zelená šipka) a také je zobrazeno ve výpisu členů (viz náhled č. 4 - červená šipka), pod ikonou informující o úhradě členského příspěvku na aktuální rok (viz náhled č. 4 - modrá šipka).

Nezapomeňte nově vloženému členovi objednat členský příspěvek! Postup objednávky naleznete v části ”Objednávka členských příspěvků” této nápovědy.

Vyhledání člena

Provádí se kliknutím na ikonu (viz náhled č. 6 - žlutá šipka) a následným zadáním hledaného textu do pole ”Text”. Pomocí pole ”Hledaný údaj” můžete zvolit, jaký z údajů hledáte. Zadáním patřičných údajů a kliknutí na tlačítko ”Vyhledat”, je zobrazen výpis členů vyhovující parametrům vyhledávání. Je-li vyhledávání aktivní, ikonka změní svoji podobu .

Chcete-li vyhledávání ukončit, klikněte na ikonu a následně na tlačítko ”Zrušit”. Vyhledávání bude tímto ukončeno a opět se zobrazí výpis všech členů základní organizace.

Tisk stránky

Kliknutím na ikonu (viz náhled č. 8 - červená šipka) je vyvolán tiskový dialog vašeho operačního systému nainstalovaného v počítači/tabletu/telefonu. V tomto dialogu jsou zobrazeny vámi nainstalované tiskárny. Pro vytisknutí aktuálně zobrazené stránky zvolíte tiskárnu, případně nastavíte další parametry tisku dle vašich zvyklostí, a volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko ”Tisk”.

Podoba a možnosti tiskového dialogu jsou závislé na vašem zařízení, webová aplikace je nikterak nemůže ovlivnit.

Tiskové sestavy

Generování tiskových sestav je k dispozici po kliknutí na ikonu (viz náhled č. 5 - fialová šipka). V následném dialogu jsou zobrazeny formuláře, pomocí nichž je možno nastavit vzhled vygenerované tiskové sestavy, nebo omezit její rozsah. Po provedení požadovaných nastavení, klikněte na tlačítko ”Vygenerovat” u příslušné tiskové sestavy.

Výpis členů v tiskových sestavách je řazen abecedně. Generujete-li tiskovou sestavu pro celý okres, je možno použít volbu ”Seskupit členy dle organizací”, která zajistí seskupení členů ve výpisu dle základních organizací.

Objednávka členských příspěvků

Pro zahájení objednávky členských příspěvků klikněte na ikonu (viz náhled č. 2 - fialová šipka) a v zobrazeném dialogu zvolte rok, pro který chcete objednávku realizovat. Po provedení této volby do nabídky přibudou další dvě ikony a (jejich význam je vysvětlen níže).

V tuto chvíli je ve výpisu u každého člena zobrazena rozbalovací nabídka pro volbu členského příspěvku (viz náhled č. 4 - zelená šipka). Pokud je příspěvek již vložen do objednávky, není rozbalovací nabídka aktivní (viz náhled č. 5 - červená šipka).

Objednávku členských příspěvků je možno realizovat dvěma způsoby:

PRVNÍ ZPŮSOB - U konkrétního člena zvolíte z rozbalovací nabídky jím požadovaný typ příspěvku (s časopisem / bez časopisu). Tímto způsobem postupujete u všech členů, kteří jsou uvedeni ve výpisu (pro které chcete příspěvky objednat). Zvolené příspěvky je následně nutno potvrdit kliknutím na ikonu (viz náhled č. 4 - oranžová šipka). Tímto se příspěvky vloží do objednávky. Objednávku není nutno vytvořit celou najednou, ale je možno ji vytvářet po částech a vrátit se k jejímu dokončení i po několika dnech.

DRUHÝ ZPŮSOB - Kliknutím na ikonu (viz náhled č. 4 - žlutá šipka) provedete předvyplnění objednávky dle stavu z předchozího roku. Předvyplnění se provede u všech členů zvolené základní organizace. Tento způsob je vhodný použít, pokud se objednávka do značné míry shoduje s předchozím rokem. Případné změny provedete kliknutím na ikonu (viz náhled č. 5 - modrá šipka) pro zrušení objednávky příspěvku u daného člena a následným objednáním správného typu příspěvku. Postup objednání je stejný jako v prvním uváděném způsobu.

Příspěvky vložené do objednávky je možno, až do doby jejich vyfakturování sekretariátem ČSCH, upravovat. Přidat / změnit / odstranit. Odstranění (zrušení objednávky příspěvku) se provádí kliknutím na ikonu (viz náhled č. 5 - modrá šipka).

Barevný puntík, v rozbalovací nabídce volby typu příspěvku, informuje jeho o stavu (viz náhled č. 5 - zelená šipka). Červená – příspěvek není pro zvolený rok objednán. Šedá – příspěvek objednán, ale doposud nevyfakturován. Popisek ikony informuje o datu objednání. Žlutá – příspěvek již vyfakturován, ale faktura není doposud uhrazena. Popisek ikony informuje o datu fakturace a číslu faktury. Zelená – příspěvek je uhrazen. Popisek informuje o datu úhrady a číslu faktury.

Po vložení všech požadovaných příspěvků do objednávky, jedním zvýše uvedených způsobů, je nutno odeslat žádost o její fakturaci na sekretariát ČSCH. Odeslání žádosti o fakturaci se provádí pouhým kliknutím na tlačítko ”Vyfakturovat” (viz náhled č. 6 - červená šipka) v tabulce ”Nevyfakturované příspěvky”. V této tabulce je též zobrazen kompletní rozpis členských příspěvků, které objednáváte. Žádost o fakturaci je možno odeslat buďto pro celý okres, nebo pouze pro konkrétní základní organizaci. Záleží na tom, zda máte v levé části zvolen okres nebo některou ze základních organizací.

Popis funkcí pravého horního menu (viz náhled č. 2 - zelená šipka), umístěného nad výpisem členů základní organizace (pravá část sekce)...

V tomto menu jsou zobrazeny pouze šipky pro stránkování výpisu členů základní organizace. Obsahuje-li organizace 30 a méně členů, jsou šipky neaktivní.

Popis funkcí ikon (viz náhled č. 2 - žlutá šipka), umístěných ve výpisu členů základní organizace (pravá část sekce)...

Níže uvedené ikony se zobrazují ve výpisu členů (sloupec ”Admin”) opakovaně u každého člena, jejich funkčnost je tedy vždy vázána ke konkrétnímu členovi. Pro snadnější orientaci jsou při pohybu kurzoru (myši) jednotlivé řádky výpis členů zvýrazňovány šedým podbarvením.

Obsahuje-li základní organizace více než 30 členů, jsou pod výpisem členů zobrazeny ikony umožňující jeho stránkování.

Nastavení funkcí a členství

Funkce a členství je možno spravovat po kliknutí na (viz náhled č. 5 - oranžová šipka). V následném dialogu jsou zobrazeny aktuálně nastavené funkce a členství (viz náhled č. 7 - červená šipka).

Přidání nové funkce provedete kliknutím do pole ”Organizace”. Vyčkejte okamžik, než bude načtena rozbalovací nabídka organizací. Obsah rozbalovací nabídky je závislý na právech vašeho přístupu do systému. V této nabídce je automaticky přednastavena organizace, v níž je daný člen evidován. Organizaci je možno v případě vaší potřeby změnit, např. pro přidělení funkce v okresní organizaci. Následně z rozbalovací nabídky ”Funkce” zvolte funkci, která má být členovi přidělena. Přidání nové funkce dokončíte kliknutím na tlačítko ”Přidat funkci”.

Odebrání funkce se provádí kliknutím na ikonu (viz náhled č. 7 - zelená šipka) u názvu příslušné funkce.

Pro změnu členství, klikněte na požadované pole v části ”Členství”. Vyčkejte okamžik, než bude načtena rozbalovací nabídka organizací a následně zvolte požadovanou (novou) základní organizaci nebo klub. Po provedení změny dojde automaticky k jejímu uložení.

Změnou údaje ”Hlavní organizace” můžete člena zařadit (přesunout) do jiné organizace. Obsah rozbalovací nabídky je závislý na právech vašeho přístupu do systému. Nemůžete tedy přesunout člena do organizace, u které není vaše osoba vedena jako jednatel. Chcete-li takový přesun uskutečnit, je nutno kontaktovat sekretariát ČSCH. Nevkládejte stejného člena do systému opětovně, nedojde tím k převodu jeho členství!

Po provedení patřičných změn je možno dialog zavřít pomocí křížku umístěného v pravém horním rohu dialogu (viz náhled č. 7 - modrá šipka).

Nastavení odborností

Kliknutím na ikonu (viz náhled č. 6 - modrá šipka) dojde k zobrazení dialogu, pomocí něhož máte možnost členovi udělit / odebrat odbornost. Zvolením příslušné odbornosti z rozbalovací nabídky ”Odbornost” dojde k jejímu přidělení členovi. Seznam všech (dříve) přidělených odborností je zobrazen hned níže (viz náhled č. 8 - modrá šipka). Pomocí tohoto sezamu máte přehled o udělených odbornostech a můžete je v případě potřeby též individuálně odebrat. Odebrání se provádí kliknutím na ikonu (viz náhled č. 8 - zelená šipka) ve sloupci ”Admin”.

Editace údajů člena

Editaci údajů člena je možno provádět po kliknutí na ikonu (viz náhled č. 6 - zelená šipka). Následně je zobrazen stejný formulář jako pro přidání nového člena, avšak nyní již s předvyplněnými údaji. Po provedený požadovaných změn klikněte na tlačítko ”Uložit údaje”. Tím dojde k uložení údajů uvedených ve formuláři a přesměrování zpět na výpis členů základní organizace. Tlačítko ”Zpět na výpis” slouží pro návrat na výpis členů základní organizace bez uložení změn provedených ve formuláři.

Pomocí rozbalovací nabídky ”Důvod ukončení” (viz náhled č. 3 - oranžová šipka) můžete nastavit důvod, dle něhož bylo členství ukončeno. Člen, u něhož je nastaven některý z důvodů ukončení členství, je ve výpisu členů základní organizace označen šedým podbarvením a šedou barvou textu. Tento člen není započítán do počtu členů základní organizace zobrazeného (v šedém oválu) v levé části s výpisem základních organizací (viz náhled č. 3 - žlutá šipka). Tomuto členovi též není, při automatickém předvyplnění objednávky členských příspěvků, dle stavu z předchozího roku (viz. ”druhý způsob” objednávky členských příspěvků), přiřazen nový členský příspěvek.

Chcete-li člena ze základní organizace odstranit, použijte k tomu funkci ”Přesun do nezařazených členů” (viz náhled č. 5 - žlutá šipka), pomocí níž bude člen ze základní organizace odstraněn, avšak stále bude ve webové aplikaci evidován a bude možno s ním i nadále pracovat.

Pod tímto formulářem je též zobrazen výpis historie objednávek členských příspěvků, v němž můžete nalézt informace o dříve objednaných příspěvcích, především pak roku a typu příspěvku.

Další popis tohoto formuláře můžete najít v části ”Přidání nového člena” této nápovědy.

Přesun do nezařazených členů

Funkce pro přesun člena do nezařazených členů slouží k odstranění člena ze základní organizace. Kategorii nezařazených členů je možno si představit jako jakýsi ”odpadkový koš”, do kterého jsou umísťováni všichni členové, jejichž členství v základní organizaci již skončilo. To může být např. z důvodu vlastní žádosti, úmrtí či přechodu člena do jiné základní organizace. Přesunem člena do nezařazených členů tedy nedochází k definitivnímu odstranění údajů o členovi.

Chcete-li přesun člena do nezařazených členů realizovat, klikněte na ikonu (viz náhled č. 5 - žlutá šipka) a v následně zobrazeném dialogu potvrďte váš požadavek kliknutím na tlačítko ”Ano”.

Přístup ke všem nezařazeným členům mají pouze kompetentní pracovníci sekretariátu ČSCH.

Odhlásit

Tlačítko sloužící pro odhlášení z webové aplikace (viz náhled č. 6 - oranžová šipka). Odhlášení provádějte vždy po ukončení vaší práce ve webové aplikaci, abyste zabránili v přístupu neoprávněným osobám.

Změna přihlašovacího hesla

Změnu vašeho přihlašovacího hesla do webové aplikace můžete realizovat vyhledáním vaší osoby v seznamu členů základní organizace a provedením editace údajů, při níž do pole ”Uživatelské heslo” vložíte nové (vámi požadované) heslo. Používejte pouze bezpečná hesla! Minimální délka hesla je šest znaků. Doporučujeme kombinaci písmen a číslic.

Náhledy


Náhled č. 1


Náhled č. 2


Náhled č. 3


Náhled č. 4


Náhled č. 5


Náhled č. 6


Náhled č. 7


Náhled č. 8


Náhled č. 9